alarm clock analogue bed bedroom
Photo by Pixabay on Pexels.com

En data 2 de novembre de 2016, l’EAP Dreta de l’Eixample aprova noves mesures de conciliació de la vida laboral i familiar per als treballadors del centre.

El Parlament de Catalunya té previst per l’any 2017 aplicar la Proposició de llei de reforma horària, amb l’objectiu d’establir i regular el procés, els mecanismes i els recursos per a implantar uns hàbits horaris cívics, adaptats al ritme circadiari, que permetin de sincronitzar-los amb els de la resta del món i que siguin beneficiosos per a les institucions, les empreses i la ciutadania.

Com a empresa responsable socialment, l’EAP Dreta de l’Eixample busca un equilibri entre la vida laboral i personal dels seus treballadors, i en un exercici conjunt de tots els seus membres ha avançat cap a la flexibilització de la gestió de la jornada laboral respectant les necessitats dels usuaris als serveis de l’EAP.

Amb aquesta proposta de conciliació de la vida laboral, familiar i personal, l’EAP Dreta de l’Eixample contribueix a construir una societat basada en la qualitat de vida de les persones, oferint un excel·lent nivell d’atenció sanitària i possibilitant la igualtat d’oportunitats entre dones i homes amb la finalitat de desenvolupar-se en tots els àmbits vitals, per progressar professionalment, atendre les responsabilitats familiars i poder gaudir del temps, tant familiar com personal.

Anuncis