StockSnap_ZRAPU1GYCI.jpgEn data 10 de juliol de 2018, el Pla d’Igualtat s’ha inclòs al registre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya

Amb la constitució de la Comissió Paritària pel Pla d’Igualtat de l’EAP Dreta de l’Eixample, al novembre de 2016 es va posar en marxa la negociació del primer Pla d’Igualtat, tant amb la participació de la representació social com dels representants legals dels treballadors designats a l’efecte.

En data 10 de juliol de 2018, el Pla d’igualtat s’ha inclòs al registre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Des de l’EAP Dreta de l’Eixample es vol contribuir a augmentar la qualitat de vida de les persones que treballen en la nostra organització, oferint llocs de treballs estables, garantint unes condicions de treball òptimes, vetllant per la salut i la seguretat en el treball, la no discriminació, la igualtat d’oportunitats, la mitigació de riscos d’exclusió social i la detecció i actuació enfront de les conductes hostils.

Per aquest motiu, l’EAP Dreta de l’Eixample declara el seu compromís en l’establiment i desenvolupament de politiques que integren la igualtat del tracte i oportunitats entre homes i dones, sense discriminar directa o indirectament per raó de sexe, així com l’impuls i foment de mesures per aconseguir la igualtat real en el si de la organització segons la Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març.