A finals de juliol, es va signar la Instrucció de Desburocratització 05/2020 per la seva aplicació a l’àmbit de l’atenció primària i comunitària, amb l’objecte de simplificar els tràmits de tipus administratiu i no assistencials, amb la finalitat que permeti donar una millor atenció als tràmits que necessiten una avaluació directa o realitzar un servei més especial dels pacients que ho requereixin.

És per aquest motiu, també es vol potenciar la transformació digital en els documents administratius dins de l’àmbit sanitari a través de La Meva Salut o bé mitjançant el correu de l’eConsulta. No obstant això, també es poden continuar demanant aquests documents presencialment.

¿Quins certificats i informes podem demanar al centre d’atenció primària?

Podem demanar als professionals sanitaris de referència (presencialment o a través de l’eConsulta) els documents que llistem a continuació que es poden recollir (presencialment o amb l’eConsulta):

Al Metge/essa de família

 • Certificat de defunció (nomes es pot demanar presencialment)
 • Altes, baixes i comunicats de confirmació. En casos de incapacitat temporal, informe o documents preceptius vinculats a les prestacions de la Seguritat social

Metge/essa o infermer/a de família

 • Informe de Salut
 • Pla de medicació
 • Sol·licituds de transport sanitari no urgent
 • Derivacions de sol·licituds d’interconsulta o consultes virtuals
 • Informe de reconeixement de la situació de dependència i del dret a les prestacions
 • Informes necessaris per al dret a una prestació publica

Treballador/a social, Metge/essa o infermer/a de família

 • Informe de dependència energètica (DE)
 • Informe de detecció de risc de pobresa energètica

Unitat d’Atenció a l’Usuari

 • Si el metge pot garantir el seguiment del procès: Altes, baixes i comunicats de confirmació. En casos de incapacitat temporal, informe o documents preceptius vinculats a les prestacions de la Seguritat social
 • Còpia del Pla de Medicació
 • Certificat d’assistència
 • Certificat de situació d’alta al Registre Central de Persones assegurades RCA

En canvi, els professionals d’atenció sanitària no poden emetre els següents certificats:

 • Informes o certificats per acreditar requisits en processos de selecció o convocatòries d’oposicions públiques
 • Peritatges
 • Document acreditatiu que la persona està viva
 • Informes per justificar les absències a l’escola en cas de malaltia
 • Informes per justificar la finalització de l’exclusió escolar per malaltia